ABOUT US

                                     

          เราก่อตั้งขึ้นด้วยความภาคภูมิใจและความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ในด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และกล้องจุลทัศน์ ตลอดจนเครื่องมือทุกชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการของ Chemistry Lab และ Biological Lab และห้องทดสอบต่างๆ พร้อมทั้งสรรหาสินค้าและงานบริการหลังการขายที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ประกอบกับทีมงานของวิศวกรที่มีคุณภาพมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งพร้อมที่จะสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วเพื่อให้เครื่องมือของลูกค้าใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และไม่เกิดการหยุดชะงักการใช้งานเป็นเวลานานเนื่องจากเครื่องเสีย หรือรออะไหล่ ซึ่งเรามีแผนงานที่พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการสำรองอะไหล่และเครื่องสำรองให้ใช้งานระหว่างเครื่องเสีย

  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเราพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับลูกค้าของเรา

 

 

 

Visitors: 91,366