Laminar Flow Cabinet

จำหน่าย-รับซ่อม ตู้ปลอดเชื้อ Laminar Flow Cabinet มีทั้งแบบ Vartical Type,  Horizontal Type, Mini Laminar Flow

   ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Flow Cabinet) เป็นเครื่องมือพื้นฐานจำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ตู้ปลอดเชื้อมักใช้กับงานที่ต้องการความปลอดภัยทางชีววิทยาสูง เช่น การเขี่ยเชื้อ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การทำงานในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อจุลินทรีย์ หรืองานที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน มักจะการเกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อหรือเกิดฝุ่นละอองในอากาศ ซึ่งสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหากสูดดมเข้าไป และอาจเกิดการปนเปื้อนต่อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงานวิจัยได้ Laminar Flow Cabinet จึงถูกนำมาใช้กับงานที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน เพื่อป้องกันบุคลากรในห้องปฏิบัติการและการปนเปื้อนลงในสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือสามารถป้องกันการปนเปื้อนลงในงานที่ทำอยู่ให้ลดน้อยลง จนกระทั่งไม่เกิดการปนเปื้อนเลยได้

   Laminar Airflow
          Laminar Airflow คือ การไหลเวียนของอากาศที่ผ่านการกรอง หรือผ่านการบำบัดมาแล้ว และมีอัตราการไหลเวียนอากาศในระดับคงที่ การไหลของอากาศจะเป็นแบบขนานและรักษาระดับของความปั่นป่วนของอากาศให้อยู่ในระดับต่ำสุด Laminar Airflow มี 2 รูปแบบ คือ Vertical Laminar Airflow ซึ่งเป็นการไหลเวียนอากาศตามแนวดิ่ง และ Horizontal Laminar Airflow ซึ่งเป็นการไหลเวียนอากาศตามแนวราบ

             

จำหน่าย-รับซ่อม ตู้ปลอดเชื้อ  Laminar Flow Cabinet

ตู้ปลอดเชื้อ Mini Laminar Flow Cabinet มีทั้งแบบ Mini, Vertical Type, Horizontal Type

ต้องการสอบถามราคา หรือรายละเอียดสินค้า Laminar Flow Cabinet

 

ผ่านช่องทาง LINE โดยการคลิกเพิ่มเพื่อน เพื่อรับQR Code หรือ LineID @pastelassociate
หรือ Email: info@pastel-associate.co.th
Tel.02-023-2353, 084-671-2211, 084-671-5511, 064-710-3868

Visitors: 91,371